Судска управа Прекршајног суда у Крагујевцу

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Крагујевцу чине:

• Председник суда, Сузана Рајовић

Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника.

За заменика председника суда одређена је судија Миланка Милић, која замењује председника суда у случају спречености или одсутности.

• Секретар суда, Сава Давидовић

Секретар суда помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Крагујевцу.

• Административно-технички секретар, Славица Керић

Обавља административно-техничке послове за председника суда.