Пријем писмена и издавање уверења

Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Крагујевцу у канцеларији бр. 306 сваког радног дана од 7.30 часова до 15.30 часова.
Пријем писмена врши референт за пријем и оверу. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

 034 306-157

Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности, као и захтеви за потврде да су измирене све обавезе према Прекршајном суду у Крагујевцу, узимају се на писарници суда, канцеларија 306, сваког радног дана у времену од 7,30 до 15,30 часова, а преузимају се у канцеларији 402.

Захтеви обавезно морају да садрже за правна лица пуни назив, седиште, ПИБ и МБ, а за физичка лица адресу становања и ЈМБГ. Уверења и потврде издају се наредног дана од дана подношења захтева.
Такса за издавање уверења износи 190 динара и плаћа се судским таксеним маркама које се могу купити код ЈП "Пошта Србије".

Захтев за издавање уверења о подацима из казнене евиденције

Преузмите образац


АКО СЕ УВЕРЕЊЕ ИЗДАЈЕ У ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРИМЕРAКА. ЗА ДРУГИ И СВАКИ ДАЉИ ПРИМЕРАК ПЛАЋА СЕ ПОЛОВИНА ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ТАКСЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА.

 034 306-157