Контакти Прекршајног суда у Крагујевцу

Прекршајни суд у Крагујевцу

 34000 Крагујевац, Трг Слободе 3
ПАК 550103

Матични број: 17774034
Порески идентификациони број (ПИБ): 106399012

Судска управа

Секретар суда, Сава Давидовић

Канцеларија 402

 034 306-181

Административно-технички секретар, Славица Керић

Канцеларија 402

 034 306-181
 034 331-757
 prekrsajnisudkg@gmail.com

Писарница

Управитељ судске писарнице, Милан Стевић
Канцеларија 306

 034 306-157

Уписничари
Канцеларија 306

 034 306-157

Референти експедиције
Канцеларија 306/а

 034 306-158

ИТ техничар, Далибор Гобељић
Канцеларија 313

 034 306-165

Извршење

Референти извршења

Канцеларија 404

 034 306-183

Канцеларија 404/а

 034 306-184

Рачуноводство

Шеф рачуноводства, Гордана Цековић
Канцеларија 503

 034 306-222
 034 330-290

Одељење суда у Баточини

 34227 Баточина, Краља Петра Првог 37
ПАК 546101


 034 6841-116
 034 6841-116
 preksudbatocina@gmail.com

Одељење суда у Книћу

 34240 Кнић, Кнић б.б.
ПАК 558001


 034 510-141
 034 510-141
 szpknic@open.telekom.rs

Одељење суда у Рачи

 34210 Рача, Карађорђева 4
ПАК 545002


 034 751-278
 034 751-278
 prekrsajnisudraca@gmail.com