Судијски помоћници Прекршајног суда у Крагујевцу

Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

Судијски помоћници у Прекршајном суду у Крагујевцу:

1. Соња Недељковић, канцеларија 408/а
2. Александар Миленковић, канцеларија 408/а

 034 306-190