Надлежност Прекршајног суда у Крагујевцу

Прекршајни суд у Крагујевцу основан је за територију општина Баточина, Кнић, Лапово, Рача и за град Крагујевац, са одељењима суда у Баточини, Книћу и Рачи. Отпочео је са радом 01.01.2010. године у складу са Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава и Закона о уређењу судова ("Сл. гласник Р. Србије" бр. 116/08) и обавља свој рад у складу са Законом о прекршајима ("Сл. гласник Р. Србије" бр. 101/05, 116/08, 104/09 и 111/09).