Prijem pismena i izdavanje uverenja

Prijem pismena

Prijem pismena vrši se u odseku pisarnice Prekršajnog suda u Kragujevcu u kancelariji br. 306 svakog radnog dana od 7.30 časova do 15.30 časova.
Prijem pismena vrši referent za prijem i overu. Prilikom prijema pismena službenik je dužan da na primerak podneska stranke stavi prijemni štambilj.

 034 306-157

Izdavanje uverenja

Zahtevi za uverenja da fizička lica, pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu nisu prekršajno kažnjavana ili da im nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti, kao i zahtevi za potvrde da su izmirene sve obaveze prema Prekršajnom sudu u Kragujevcu, uzimaju se na pisarnici suda, kancelarija 306, svakog radnog dana u vremenu od 7,30 do 15,30 časova, a preuzimaju se u kancelariji 402.

Zahtevi obavezno moraju da sadrže za pravna lica puni naziv, sedište, PIB i MB, a za fizička lica adresu stanovanja i JMBG. Uverenja i potvrde izdaju se narednog dana od dana podnošenja zahteva.
Taksa za izdavanje uverenja iznosi 190 dinara i plaća se sudskim taksenim markama koje se mogu kupiti kod JP "Pošta Srbije".

Zahtev za izdavanje uverenja o podacima iz kaznene evidencije

Preuzmite obrazac


AKO SE UVERENJE IZDAJE U DVA ILI VIŠE PRIMERAKA. ZA DRUGI I SVAKI DALJI PRIMERAK PLAĆA SE POLOVINA GORE NAVEDENE TAKSE ZA IZDAVANJE UVERENJA.

 034 306-157